Golden Classic reglement

Golden Classic reglement

Verkoopvoorwaarden en spelregels van de Dutch Golden Classic 2018.

 • Alle aangeleverde duiven worden ingezet op € 30, = en bij opbod verkocht met een verhoging van € 5, = tot  € 50, = en van € 50, = tot 200, = met € 10, = en daarboven met € 25, =.
 • Bij geen interesse wordt de duif voor  € 10, = geplaatst op een centraal hok waar er mee gespeeld gaat worden. Met de betreffende eigenaar zijn hierover afspraken gemaakt 
 • De duif moet worden gespeeld vanaf een coördinaat gelegen binnen het werkgebied van één van de 5 deelnemende samenspelen en meedoen aan het vliegprogramma van de Afdeling 5.
 • Er zullen ca. 250 ringen worden verkocht en er kunnen maximaal 2 ringen per deelnemer-kweker, of coördinaat worden gekocht.
 • Elke liefhebber of combinatie kan ten hoogste 5 duiven aanschaffen en er mee spelen. Bij overtreding van dit max. aantal wordt  25% van het eventueel gewonnen prijzengeld van de koper ingehouden.
 • Elke verkochte duif wordt geregistreerd op naam van de koper of diegene die met de duif zal gaan spelen. Dit ongeacht de koper, hij of zij dient dit direct bij de koop op te geven.
 • Het eigendomsbewijs en de stamkaart blijven in het bezit van de commissie tot na de finale vlucht. Datum is afhankelijk van het vliegprogramma. Het direct of indirect kopen en/of spelen van de eigen duiven is niet toegestaan.
 • Er mag ook geen “relatie” bestaan tussen de koper van de ringen en de koper van de duiven, zulks ter beoordeling van de commissie.
 • Overtreding van de spelregels kost de kweker/koper, die elders duiven laat kweken( en andersom ) om ze zelf terug te kopen en kopers van duiven die duiven op andere hokken onderbrengen waardoor er daar teveel kunnen deelnemen, kunnen worden gestraft met inhouding van 30% van het gewonnen prijzengeld.
 • De kopie stamkaart of afstammingsgegevens worden aan de kooi bevestigd voor de verkoop. De volledige opbrengst van de ringen en de verkoop van de duiven wordt onder aftrek van de kosten in geldprijzen uitgekeerd.
 • Kopers van buiten de 5 samenspel moeten de door hen aangekochte duiven plaatsen op een hok binnen één van de 5 samenspelen en dit opgeven direct bij de aanschaf. Ook op dit hok mogen dus ook niet meer dan 5 duiven aan de wedstrijden deelnemen, ongeacht wie de duiven heeft gekocht. Voorbeeld: Liefhebber X koopt 3 duiven en plaatst die bij liefhebber Y. Dan kan liefhebber Y er dus zelf nog maar 2 kopen.
 • De duiven worden geregistreerd op naam van de liefhebber die binnen één van de 5 deelnemende samenspelen speelt, alle overige afspraken zijn afspraken tussen liefhebbers onderling en vallen buiten de verantwoording van de commissie. De verkoping is zonder opcenten.
 • Alle schenkers van een duif, voorzien van de door hen aangekochte ringen, krijgen bericht via de website  www.clubm-e-d.nl door wie hun duif is gekocht en op welke hok die duif wordt ingeschreven.
 • Duiven die worden verspeeld bij het uitwennen, africhten of spelen verzoeken wij door te geven aan de organisatie. Van de duiven die niet worden gespeeld zal het eigendomsbewijs niet worden verstrekt noch de originele stamkaart.
 • Het moet iedereen duidelijk zijn dat het de bedoeling is om met de duiven te spelen. Ook de kweker gaat daarvan uit.
 • Handelen in strijd met deze opzet is niet alleen onsportief maar beschadigt ook de opzet, want een kweker die dit overkomt, zal geen tweede keer meer meedoen.
 • Overtreding van de spelregels of niet nakomen van de verplichtingen kan gehele of gedeeltelijke beperkingen met zich meebrengen of leiden tot uitsluiting voor nader te bepalen tijd, dat ter beoordeling van het bestuur.
 • De ringenserie is eenvoudig herkenbaar aan de nummering.
 • Voor het eindresultaat zijn de snelheden uit de totaaluitslag van de Afdeling 5 (na verwerking van eventuele reclames) bindend.
 • Winnaars hierop zijn de eerste 30 duiven met een Dutch Golden Classic ring. Naast de finalevlucht tellen nog 3 vluchten met een gezamenlijke lossing voor het duifkampioenschap. Op deze 3 vluchten worden telkens 10 prijzen verspeeld. De troostprijs is voor de laatste duif met de minste meters per minuut uit de totaal uitslag van de Afdeling 5.
 • Op deze 3 vluchten met gezamenlijke lossing telkens 14 prijswinnaars. De vroegste duif in elk van de 5 samenspelen wint € 100, = net als de volgende 9 duiven uit de totaaluitslag, de uitslag telt voor het duifkampioenschap. Ook de laatste prijsduif van de totaaluitslag van Afdeling 5 wint op alle 4 deze vluchten nog een verrassingsprijs, één voor de kweker en één voor de speler.
 • De duifkampioenschappen van de Dutch Golden Classic worden bijgehouden door de commissie. De telling hiervoor vangt aan met 250 punten voor de snelste duif en telt af met telkens 1 punt. Punten kunnen alleen behaald worden in de totaaluitslag van de afdeling 5 .
 • De aangekochte duiven met Dutch Golden Classic ringen spelen in het jaar volgend op hun geboorte als jaarling mee op alle Midfondvluchten van Afdeling 5 en kunnen daarop € 100, = winnen. Dit bedrag is voor 100% voor de koper van de duif.
 • Elke deelnemer krijgt, mits  aan alle verplichtingen is voldaan automatisch voor het volgende jaar weer 2 ringen toegestuurd. Afzeggingen moeten dus vóór 1 januari van het volgende jaar in het bezit zijn van de commissie.
 • In alle gevallen waarin door de spelregels niet is voorzien beslist de commissie. Hiertegen is uitsluitend beroep mogelijk bij het bestuur van de Afdeling 5.
 • Dutch Golden Classic begint elk jaar met de eerste jonge duiven midfondvlucht waarop Afdeling 5 een gezamenlijke lossing heeft.
 • Prijzen die er niet uitgaan of spelers die hun prijs onaangekondigd niet ophalen worden het volgende jaar vervlogen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor overtreders van de spelregels met naam en toenaam te publiceren en eventueel gewonnen gelden niet uit te keren.